Tjenester for barn og unge i kommunen

Helsestasjonen

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme god fysisk og psykisk helse samt forebygge sykdom hos barn, ungdom og deres familier. Målgruppen for tjenestene er barn, unge og familier fra 0 – 20 år.

Under helsestasjonen finner du:

  • Helsestasjon 0 – 5 år
  • Skolehelsetjenesten
  • Helsestasjon for ungdom
  • Jordmortjeneste
  • Flyktning- og asylhelsetjeneste

Helsestasjonen er lokalisert i:

Helsehuset, Storgata 1B, 3. etg

Høvåg skole, mandag – torsdag

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for deg som er ung. Du kan komme uten timebestilling.

Sted: Helsehuset, Storgata 1B, 3. etg.

Åpent: Hver onsdag kl 15.00 – 17.00 (Stengt i skolens ferier)

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er til stede på alle skolene; helsesykepleier daglig, familieterapeut og fysioterapeut ukentlig. Elever og deres foreldre kan kontakte skolehelsetjenesten direkte på den aktuelle skolen eller gjennom telefonen til helsestasjonen.

Skolehelsetjenesten er et tilbud til skoleelever under 20 år. En kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan eleven bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Sted: Hver enkelt skole

Åpent: I skolens undervisningstid

Familiesenteret

Avdeling for familiesenter er et lavterskeltilbud for familier som strever. Familiesenteret skal bidra til å fremme barn og unges psykiske helse og bygge relasjoner innad i familien. Barn, unge og foreldre kan ta direkte kontakt uten henvisning.

Tilbudene ved familiesenteret er gratis.

Familiesenteret er lokalisert i Helsehuset, Storgata 1B, 3. etg.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten er felles for Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand og Kristiansand.  

Målsettingen med en interkommunal barneverntjeneste er å utvikle bedre barneverntiltak for de barna som har behov for dette både gjennom å styrke det forebyggende arbeidet og de spesialiserte tiltakene.

Innbyggere skal kunne henvende seg til og møte et åpent og tilgjengelig barnevern som tar imot henvendelser, drøfter og gir råd både ift generelle temaer og mer konkrete bekymringer knyttet til enkelte barn/ familier. Skriftlige meldinger sendes direkte til barneverntjenesten sentralt – se adresse under.

Her finner du mer informasjon om Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen.


Etter arbeidstid/ i helger/ høytider kan Barnevernsvakta kontaktes på tlf. 38075400. Dette gjelder i hovedsak akutte kriser.

Alarmtelefonen for barn og unge 116111 er en gratis nødtelefon for barn og unge, og voksne som er bekymret for eller har mistanke om at barn og unge lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt, fra kl. 15.00-08.00. I helgene og på helligdager er den døgnåpen.  

Psykisk helse og rus

Enheten er bredt tverrfaglig sammensatt av ulik kompetanse innen psykisk helse og rus. Enheten består av et rusteam og et psykisk helseteam, Dagsen, avdeling for bofellesskap og avdeling for bo- og aktivitetstilbud.

Målgruppe:
Mennesker med psykiske lidelser/mennesker med rusproblematikk.

Hovedmål:
Enhet for psykisk helse og rus gir individuelt tilpasset bistand til rett tid.

Habilitering

Enhet for habilitering har ansvar for tiltak og tjenester til mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. Tilbudene gis med bakgrunn i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

De fleste brukerne har diagnosen psykisk utviklingshemming og/eller store sammensatte vansker som krever betydelig innsats fra familien og offentlige instanser. Enheten har ofte ansvaret for å koordinere tjenestetilbudet rundt den enkelte.

Enhetens mål:
– Tilrettelegge for å gi mennesker med funksjonsnedsettelser et individuelt tilpasset og helhetlig tjenestetilbud.
– Yte direkte hjelp til målgruppa, samt rådgivning til nettverket og målpersonen.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Avdelingen for pedagogisk psykologisk tjeneste har ansvar for:

  • Sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det
  • Kompetanseutvikling av personale og foreldre
  • Organisasjonsutvikling i skole og barnehage
  • Direkte hjelp til barn, unge og foreldre

SLT (Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak)

Kommunen samarbeider med Politiet og med frivillige organisasjoner i å  forebygge mot rus og kriminalitet.