Digital stafettlogg

Stafettlogg er et elektronisk arbeidsverktøy for å registrere innsatser og beslutninger som er tatt i forhold til en opprettet sak/bekymring knyttet til gravide, barn, unge og foreldre/familier. Stafettloggen er i bruk i kommunale tjenester som barnehage, skole, skolehelsetjeneste, PPT, ABUP, helsestasjon, familiesenter, barnehage, psykisk helse og rus.

Av stafettloggen skal det fremgå hvem som har ansvaret for å sikre koordinering av og fremdrift i den tverrfaglige innsatsen (stafettholder), og hvem som har ansvar for det enkelte tiltak. Stafettloggen skal være et sentralt verktøy i koordineringen mellom de relevante og involverte tjenestene, i dialogen med familien, og skal bidra til helhetlig planlegging, gjennomføring og evaluering av innsatsene. Stafettloggen føres av stafettholderen.


I stafettloggen skal alle innsatser knyttet til barnet/ungdommen og familien nedtegnes. Hvilke opplysninger som konkret fremgår av Stafettloggen vil variere med det enkelte tilfelle, men det er sannsynlig at Stafettloggen vil inneholde personopplysninger av sensitiv art, som for eksempel helseopplysninger.


Stafettloggen skal iverksettes etter samtykke fra den enkelte/foreldre/den som har samtykkekompetanse. Alle tjenestene som skal delta i stafettloggen skal omfattes av samtykkeerklæringen for å kunne dele opplysninger på tvers.