Nivå 0 Trinn 1

Undring oppstår

Med undring menes en observasjon eller hendelse som bidrar til at du undrer deg over om barn og unges helse, trivsel eller livssituasjon er god nok.  

Undringen og uroen fører til behov for å undersøke hvordan barn og unges livssituasjon er. Det er ikke alltid like lett å sette ord på uroen fordi signalene kan være diffuse og vanskelige å tyde. 

Del uroen din med din nærmeste leder og avgjør hvem som skal ta ansvar for å konkretisere undringen.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 2

Konkretiser undringen

Hvis du er bekymret for et barn eller en ungdom, må du prøve å sette ord på uroen din. Det er ikke alltid lett fordi signalene som gjør deg urolig ofte er diffuse og vanskelige å tyde.  Det er viktig å lytte til det barnet/den unge sier og bruke tid til å kartlegge hva uroen kan bunne i.

 I menyen til høyre finner du verktøy som vil hjelpe deg å konkretisere hva du er urolig for.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 3

Del undringen

Det er viktig å involvere foreldrene til barnet eller ungdommen i undringsfasen hvis det ikke er mistanke om vold eller overgrep. 

Etter å ha konkretisert undringen ved å kartlegge og samtale med barnet/ungdommen, inviteres foreldrene til en undringssamtale for å dele bekymringen og lytte til deres perspektiv.  

I møtet med foreldrene er det viktig å få deres samtykke til å dele nødvendige opplysninger hvis det blir aktuelt å koble på andre instanser for å samordne innsatsen best mulig. 

 I menyen til høyre finner du mal for undringssamtale med foreldrene og samtykkeskjema.  

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 4

Avklar om undringen gir grunnlag for bekymring

Etter kartlegging og undringssamtale med barn eller ungdom og foreldre, vil du ha et godt grunnlag for å vurdere om det er grunn til bekymring eller ikke. 

Saken meldes til ressursteam ved å bruke innmeldingskjema. 

Saken drøftes på ressursteam som avgjør om saken skal avsluttes eller om tiltak skal iverksettes på nivå 1. Om det er tydelig at det umiddelbart er behov for hjelp fra andre hjelpetjenester, gå til nivå 2 eller nivå 3 i handlingsveilederen. Det bestemmes hvem som skal være stafettholder.

I menyen til høyre finner du mal for bekymringsskala som vil hjelpe deg å se graden av bekymring, skjema for innmelding til ressursteam og møtemal for ressursteam. 

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 5

Avslutt

Om undringen ikke ender med en bekymring, avsluttes saken.  

Takk de involverte for godt samarbeid og minn barnet eller ungdommen og foreldrene om at de er velkommen til å be om hjelp om de senere vil få behov for det!

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 1

Planlegg internt møte

Det er nå avklart at det er behov for tiltak rundt barnet.  Stafettholder forbereder møte med foreldrene og /eller barnet/ungdommen og kaller inn til møte. 

Stafettholder i barnehage oppretter nå stafettlogg om den ikke allerede er opprettet på et tidligere tidspunkt. Foreldre legges til i stafettloggen.

I skole dokumenteres det i Visma Flyt Sikker sak.

I menyen til høyre finner du mal for møte på nivå 1 som benyttes når møtet med foreldre skal planlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 2

Skap felles forståelse og planlegg tiltak

Stafettholder leder møte med foreldre og/eller barnet/ungdommen og er ansvarlig for at det skrives referat fra møtet.  

Målet med møtet er å skape felles forståelse for hvordan barnets/ungdommens situasjon er, prøve å beskrive et ønsket fremtidsbilde og foreslå tiltak som skal iverksettes i tjenesten og i hjemmet.   

På møtet avklares det hvem som skal ha tilgang til stafettloggen og Stafettloggen opprettes. Skriv utfordring, tiltak og ansvarlig for tiltak inn i stafettloggen. Det er viktig å avtale tidspunkt for evalueringsmøte. Innkall til evalueringsmøte i Stafettloggen. 

I menyen til høyre finner du verktøy og link til tiltakskataloger.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 3

Iverksett interne tiltak

Gjennomfør avtalte tiltak. 

Forbered evalueringsmøtet. Avklar hvem som skal snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen slik at barnets/ungdommens mening og opplevelse blir ivaretatt. Avklar om barnet/ungdommen skal være med i evalueringsmøtet. Det er viktig å høre barnets/ungdommens stemme! 

I menyen til høyre finner du tiltak som kan iverksettes internt og mal som kan brukes i forberedelse av evalueringsmøtet.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 4

Evaluer interne tiltak

Drøft sammen med foreldre og eventuelt barnet/ungdommen i hvilken grad tiltak som er iverksatt har hatt ønsket effekt og møter behovet godt nok. Se etter tegn til at situasjonen har blitt bedre for barnet/ungdommen.  

Barnets/ungdommens opplevelse av eventuell endring bør komme tydelig frem. De har rett til å si sin mening i alt som vedkommer dem, og meningene skal tillegges vekt. 

Det skal alltid vurderes om barnet/ungdommen skal delta i evalueringsmøte. Denne vurderingen bør gjøres med bakgrunn i en skjønnsmessig vurdering av barnet/ungdommens modenhet og alder.   

 Det er tre mulige utfall av en evaluering:  

  1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, og bekymringen knyttet til barnet/ungdommen er borte. I et slikt tilfelle avsluttes samarbeidet og stafettloggen. Stafettloggen legges i barnets/ungdommens mappe/journal.
  1. Tiltakene har effekt, men ønsket fremtidsbilde er fremdeles ikke oppnådd. I et slikt tilfelle vurderes små justeringer av tiltaket, og arbeidet fortsetter en periode til. Om det kommer tydelig frem at tiltakene ikke har ønsket effekt, vurderes det om det kan iverksettes andreinternetiltak. 
  1. Tiltakene som er iverksatt har liten eller ingen effekt. Evalueringen viser at det er behov for bistand fra en annen tjeneste.

Du finner  mal til evalueringsmøtet  i menyen til høyre.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 5

Avgjør veien videre

Med bakgrunn i den evalueringen som er foretatt, tar de involverte stilling til det videre arbeidet. Hvis det er vanskelig å finne veien videre, kan situasjonen drøftes i ressursteam.

Om bekymringen er borte, avsluttes saken. Takk de involverte for godt samarbeid og minn barnet eller ungdommen og foreldrene om at de er velkommen til å be om hjelp om de senere vil få behov for det! 

Ta en avgjørelse på hvilken tjeneste det skal henvises videre til hvis det i evalueringen kom fram at det er nødvendig. Opprett kontakt med aktuell samarbeidspartner og kall inn til et møte på nivå 2. Stafettholder har ansvaret for å kvalitetssikre henvisningen eller meldingen. Dersom saken blir løftet videre til nivå 2, er det avgjørende for det videre arbeidet at foresatte samtykker til å involvere samarbeidspartneren. 

Husk at barnet/ungdommen har rett til å uttale seg i forhold som omhandler dem, og at deres mening skal vektlegges. 

I menyen til høyre finner du ulike verktøy.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 1

Opprett kontakt med annen tjeneste og planlegg samarbeidsmøte

Det er nå avklart at interne tiltak ikke er tilstrekkelige, og det er bestemt hvilken hjelpetjeneste som skal kontaktes. Stafettholder i skole oppretter nå stafettlogg om den ikke allerede er opprettet på et tidligere tidspunkt. Foreldre og hjelpetjeneste legges til i stafettloggen.

Stafettholder planlegger samarbeidsmøte som skal være med foreldre og/eller barn/ungdom og tjenesten som skal bidra med tiltak på nivå 2. Husk å sjekke om samtykkeskjema* foreligger.

I menyen til høyre finner du møtemal på nivå 2 som benyttes når møtet med foreldre skal planlegges.

(*For skole: Samtykkeskjema opprettes i Visma Flyt Sikker Sak)

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 2

Gjennomfør samarbeidsmøte

Gjennomfør samarbeidsmøtet mellom  hjelpetjeneste og foreldre og evt. barnet/ungdommen ved å følge møtemal for nivå 2.

Når situasjonen er redegjort for i samarbeidsmøtet, planlegges aktuelle tiltak.

Bestem hvem som skal være stafettholder videre. Stafettholderen har ansvaret for loggføring av planlagte tiltak og innkalling til evalueringsmøte i Stafettloggen. Stafettholder har også ansvar for at det skrives referat fra møtet. I menyen til høyre finner du verktøy og tiltakskataloger for hjelpetjenestene.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 3

Iverksett tiltak v/hjelpetjenesten

Gjennomfør avtalte tiltak fra hjelpetjenesten og dokumenter arbeidet med tiltakene i Stafettloggen.

Forbered evalueringsmøtet. Avklar hvem som skal snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen slik at deres mening og opplevelse blir ivaretatt. Avklar om barnet/ungdommen skal være med i evalueringsmøtet.

I menyen til høyre finner du tiltak som kan iverksettes fra hjelpetjenestene og mal som kan brukes i forberedelse av evalueringsmøtet.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 4

Evaluer tiltak v/hjelpetjenesten

Drøft sammen med foreldre og eventuelt barnet/ungdommen i hvilken grad tiltak som er iverksatt har hatt ønsket effekt og møter behovet godt nok. Se etter tegn til at situasjonen har blitt bedre for barnet/ungdommen.

Barnets/ungdommens opplevelse av eventuell endring bør komme tydelig frem. De har rett til å si sin mening i alt som vedkommer dem, og meningene skal tillegges vekt. Det skal alltid vurderes om barnet/ungdommen skal delta i evalueringsmøte. Denne vurderingen bør gjøres med bakgrunn i en skjønnsmessig vurdering av barnet/ungdommens modenhet og alder.

Det er tre mulige utfall av en evaluering:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, og bekymringen knyttet til barnet/ungdommen er borte. I et slikt tilfelle avsluttes samarbeidet og stafettloggen. Stafettloggen printes ut og legges i barnets/ungdommens saksarkivsystem

2. Tiltakene har effekt, men ønsket fremtidsbilde er fremdeles ikke oppnådd. I et slikt tilfelle vurderes små justeringer av tiltaket, og arbeidet fortsetter en periode til. Om det kommer tydelig frem at tiltakene ikke har ønsket effekt, vurderes det å iverksette andre tiltak innenfor hjelpetjenesten. Skriv referat fra evalueringsmøtet og dokumenter nye tiltak og hvem som har ansvar for dem i stafettloggen.

3. Tiltakene som er iverksatt har liten eller ingen effekt. Evalueringen viser at det er behov for bistand fra andre hjelpetjenester.

I menyen til høyre finner du mal for evalueringsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 5

Avgjør veien videre

Med bakgrunn i den evalueringen som er foretatt, tar de involverte stilling til det videre arbeidet. Hvis det er vanskelig å finne veien videre, kan situasjonen drøftes i ressursteam.

Om bekymringen er borte, avsluttes saken. Takk de involverte for godt samarbeid og minn barnet eller ungdommen og foreldrene om at de er velkommen til å be om hjelp om de senere vil få behov for det!

Ta en avgjørelse på hvilken hjelpetjeneste det skal henvises videre til hvis det i evalueringen kom fram at det er nødvendig . Opprett kontakt med aktuell samarbeidspartner og kall inn til et møte på nivå 3. Stafettholder har ansvaret for å kvalitetssikre henvisningen eller meldingen. Dersom saken blir løftet videre til nivå 3, er det avgjørende for det videre arbeidet at ungdommen eller foresatte samtykker til å involvere samarbeidspartnere.

Husk at barnet/ungdommen har rett til å uttale seg i forhold som omhandler dem og at deres mening skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 1

Opprett kontakt med ny hjelpetjeneste

Det er nå avklart at det er behov for tiltak fra flere hjelpetjenester. Stafettholderen sørger for at aktuelle samarbeidspartnere får tilgang til stafettloggen og kaller inn til møte i stafettloggen.

Stafettholder planlegger møtet som skal være med foreldre og/eller barn/ungdom og tjenestene som skal bidra med tiltak på nivå 3.

Husk å sjekke om samtykkeskjema foreligger.

I menyen til høyre finner du mal for møte på nivå 3 som benyttes når møtet med foreldre skal planlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 2

Gjennomfør samarbeidsmøte

Gjennomfør samarbeidsmøte ved å benytte møtemal for nivå 3. Stafettholderen og familien presenterer situasjonen for tjenestene det er etablert kontakt med.

Bli sammen enige om tiltak fra nye tjenester og avklar hvem som skal være ansvarlig for dem. Dokumenter dette i stafettloggen.

Stafettholderen har ansvar for møteledelse og referat. Ta stilling til hvem som skal være stafettholder i det videre arbeidet og sørg for innkalling til evalueringsmøte i stafettloggen.

I menyen til høyre finner du møtemalen på nivå 3 og tiltakskataloger.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 3

Iverksett koordinerte tiltak

Gjennomfør tiltakene dere har blitt enige om på de ulike arenaene.

Forbered evalueringsmøtet. Avklar hvem som skal snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen slik at deres mening og opplevelse blir ivaretatt. Avklar om barnet/ungdommen skal være med i evalueringsmøtet.

I menyen til høyre finner du mal som kan brukes i forberedelse av evalueringsmøtet.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 4

Evalueringsmøte gjennomføres

De involverte partene drøfter i hvilken grad de koordinerte tiltakene som er iverksatt har den ønskede effekt, og hvorvidt tiltakene som er iverksatt møter behovet godt nok. Se etter tegn til at situasjonen er i bedring for barnet/ungdommen.

Barnets/ungdommens opplevelse av eventuell endring bør komme tydelig frem. Barn/ungdom har rett til å si sin mening i alt som vedkommer dem, og deres meninger skal tillegges vekt. Det skal alltid vurderes om barnet/ungdommen skal delta i evalueringsmøte. Denne vurderingen bør gjøres med bakgrunn i en skjønnsmessig vurdering av barnet/ungdommens modenhet og alder.

Det er to mulige utfall av en evaluering:

1. De koordinerte tiltakene har hatt ønsket effekt, bekymringen har dermed falt bort. Situasjonen oppsummeres og arbeidet og stafettloggen avsluttes. 

2. De koordinerte tiltakene har ikke hatt ønsket effekt. Hjelpetjenestenes tiltak justeres ved behov og/eller det iverksettes nye tiltak på nivå 1, 2 eller 3. I menyen til høyre finner du mal til evalueringsmøtet og tiltakskataloger. Skriv referat fra evalueringsmøtet og dokumenter nye tiltak og hvem som har ansvar for dem i stafettloggen.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 5

Felles beslutningsprosess

Med bakgrunn i den evalueringen som er foretatt, tar de involverte stilling til det videre arbeidet. Hvis det er vanskelig å finne veien videre, kan situasjonen drøftes i ressursteam.

Om bekymringen er borte, avsluttes saken. Takk de involverte for godt samarbeid og minn barnet eller ungdommen og foreldrene om at de er velkommen til å be om hjelp om de senere vil få behov for det!

Ta en avgjørelse på hvilken hjelpetjeneste det skal henvises videre til hvis det i evalueringen kom fram at det er nødvendig. Opprett kontakt med aktuell samarbeidspartner og kall inn til et nytt møte på nivå 3. Avklar hvem som skal være stafettholder videre og om familien eventuelt trenger en koordinator og en individuell plan.

Husk at barnet/ungdommen har rett til å uttale seg i forhold som omhandler dem og at deres mening skal vektlegges.

I menyen til høyre finner du innmelding og møtemalen til konsultasjonsteamet.

Tilhøyrande Verktøy